System zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem

System zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem

JSW Logistics Sp. z o.o. (dawniej ZPiS Spedkoks Sp. z o.o.) posiada Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem, który obejmuje procesy wspólne dotyczące zarówno Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) jak i Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS), a także procesy dotyczące wyłącznie jednego z tych systemów.

W roku 2015 Spółka poddała się procesowi recertyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem przeprowadzonemu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i uzyskała przedłużenie posiadanego Certyfikatu Bezpieczeństwa w części A i części B. Ponadto w roku 2018 Spółka poddała się procesowi recertyfikacji Systemu Zarządzania Utrzymaniem i uzyskała Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe.

Przeprowadzone przez Prezesa UTK kontrole i audyty potwierdziły prawidłowość wdrożenia oraz spełnienia aktualnych wymagań prawnych przez Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem.

W chwili obecnej wdrożone zostało w Spółce trzecie wydanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem z dnia 28 maja 2019 r.

Procedura P/10 - zarządzanie zasobami ludzkimi

JSW Lo­gi­stics Sp. z o.o. w ra­mach Zin­te­gro­wa­ne­go Sys­te­mu Za­rzą­dza­nia Bez­pie­czeń­stwem i Utrzy­ma­niem po­sia­da opra­co­wa­ną i za­twier­dzo­ną Pro­ce­du­rę P/10 Za­rzą­dza­nie za­so­ba­mi ludz­ki­mi. W ra­mach tej pro­ce­du­ry okre­ślo­ne zo­sta­ły m.​in. za­sa­dy do­ty­czą­ce wy­da­wa­nia świa­dec­twa ma­szy­ni­sty, jego roz­sze­rze­nia, za­wie­sza­nia i co­fa­nia oraz tryb od­wo­ły­wa­nia się od de­cy­zji do­ty­czą­cej za­wie­sza­nia i co­fa­nia świa­dec­twa ma­szy­ni­sty. W za­łą­cze­niu wy­ciąg z Pro­ce­du­ry P/10 za­wie­ra­ją­cy w/w za­sa­dy.

P-10-zarzadzanie zasobami ludzkimi