Rekrutacja otwarta - Kierownik ds. zakupów

Rekrutacja otwarta - Kierownik ds. zakupów
RE­KRU­TA­CJA OTWAR­TA

JSW Lo­gi­stics Sp. z o.o. (daw­niej ZPiS Sped­koks Sp. z o.o.)  po­szu­ku­je osób na sta­no­wi­sko:

Kierownik ds. zakupów
Numer re­fe­ren­cyj­ny: JSWL - KDZ

Miej­sce pracy

Ka­to­wi­ce

 

Wy­ma­ga­nia

·        doświadczenie w zarządzaniu na stanowisku kierowniczym

·        wykształcenie wyższe

·        doświadczenie w kontaktach z dostawcami

·        umiejętności negocjacyjne, podtrzymywania relacji biznesowych z dostawcami

·        bardzo dobra znajomość języka angielskiego

·        umiejętność tworzenia i nadzoru nad procedurami zakupowymi

·        Znajomość ustawy PZP

·        Biegła znajomość MS Office

·        samodzielność, inicjatywa, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność


Ofe­ru­je­my

·        Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,

·        Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

·        Możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,

·        Motywacyjny system wynagrodzeń.

 

Osoby za­in­te­re­so­wa­ne zło­że­niem apli­ka­cji pro­szo­ne są o wy­sła­nie swo­je­go CV na adres re­kru­ta­cja@​jsw-​logistics.​pl do dnia 28.11.2018 r. w ty­tu­le wpi­su­jąc numer re­fe­ren­cyj­ny. W tre­ści wia­do­mo­ści umie­ścić na­le­ży klau­zu­lę:

Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich da­nych oso­bo­wych dla celów nie­zbęd­nych dla re­ali­za­cji przy­szłych pro­ce­sów re­kru­ta­cyj­nych na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w  spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w  związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i  w  spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia
dy­rek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o  ochro­nie da­nych).

Wy­ra­że­nie zgody jest do­bro­wol­ne. Brak zgody nie bę­dzie pod­sta­wą nie­ko­rzyst­ne­go trak­to­wa­nia i nie spo­wo­du­je wobec Pana/Pani ja­kich­kol­wiek ne­ga­tyw­nych kon­se­kwen­cji, zwłasz­cza nie bę­dzie sta­no­wił przy­czy­ny uza­sad­nia­ją­cej od­mo­wę za­trud­nie­nia.

Ma Pan/Pani prawo do cof­nię­cia udzie­lo­nej zgody na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych w do­wol­nym mo­men­cie, bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go do­ko­na­no na pod­sta­wie zgody przed jej cof­nię­ciem. Cof­nię­cia zgody do­ko­nu­je się po­przez kon­takt e-mail rodo@​jsw-​logistics.​pl.

Ad­mi­ni­stra­to­rem Pana/Pani da­nych oso­bo­wych jest JSW Lo­gi­stics Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w  Ka­to­wi­cach (40-282) przy ul. Igna­ce­go Pa­de­rew­skie­go 41, wpi­sa­na do re­je­stru przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Re­jo­no­wy  w Ka­to­wi­cach, VIII Wy­dział Go­spo­dar­czy Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pod nu­me­rem KRS 0000010274 (dalej jako: „Spół­ka”).

Kon­tak­tu ze stro­ny Spół­ki w spra­wach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych jest po­przez adres e-mail rodo@​jsw-​logistics.​pl. 

Pana/Pani dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji na pod­sta­wie art.221 usta­wy z dnia 26 czerw­ca 1974 r. – Ko­deks Pracy. 

Od­bior­ca­mi Pani/Pana da­nych oso­bo­wych może być ze­wnętrz­na ob­słu­ga IT.

Spół­ka nie bę­dzie prze­ka­zy­wa­ła Pani/Pana da­nych oso­bo­wych do państw trze­cich.

Pana/Pani dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres 12 mie­się­cy po za­koń­cze­niu pro­ce­su re­kru­ta­cji.

Ma Pan/Pani prawo do do­stę­pu do swo­ich da­nych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go w za­kre­sie ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

Po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne dla wzię­cia udzia­łu w pro­ce­sie re­kru­ta­cji.

Spół­ka za­strze­ga sobie prawo do kon­tak­tu z wy­bra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi, wy­ło­nio­ny­mi w pro­ce­sie re­kru­ta­cji.